Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Nabývání pozemku

Nabývání pozemku

Pro naše (vaše) účely je vhodné se soustředit na nabývání pozemku za účelem jeho následné zástavby.

V souvislosti s možnými faktickými vadami a vhodností pozemku pro zvolený účel - zástavbu - je třeba prověřit několik předpokladů. Předně by vás mělo zajímat, zda je pozemek formálně určen k zástavbě, v jakém rozsahu a případně za jakých podmínek. Současně je třeba zjistit, jaká zástavba je v budoucnu plánována v okolí pozemku, zda bude možno k pozemku dovést inženýrské sítě a vybudovat na něm potřebné přípojky a prověřit, že se pozemek nachází v ekologicky nezávadné lokalitě. Vše výše uvedené by vám mělo nejen zajistit klidnější průběh budoucí stavby, ale současně i garantovat vyhovující podmínky pro pozdější spokojené bydlení.

Dále je vhodné opatřit si také předběžné vyjádření správních úřadů, které se budou vyjadřovat k žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení a k zamýšlené výstavbě. I toto by vám mělo významným způsobem zjednodušit následnou situaci.

Vedle naznačených faktických vad je třeba věnovat pozornost i vadám právním, kde je téměř nutné seznámit se zejména se zápisem v katastru nemovitostí, i když ani z tohoto registru nemusí být všechny právní vady patrné (viz informace týkající se vad výše). Z katastru nemovitostí můžete s jistotou zjistit smluvně zřízená zástavní práva, smluvně zřízení věcná břemena, omezení vlastnických práv vyplývajících ze spoluvlastnictví věci či skutečnosti, že v současnosti evidované právní vztahy k nemovitosti jsou dotčeny změnou, tzv. plomba. V katastru nemovitostí by také měla být zpravidla z úřední povinnosti zaznamenána zástavní práva vzniklá ze zákona, věcná břemena zřízená na základě zákona či ta, která vznikla vydržením a současně také jakákoli věcná práva, která vznikla na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu. Vše výše uvedené by vám tak mělo ušetřit celou řadu potíží.

Na druhou stranu je však nutné dodat, že v katastru nemovitostí nejsou evidovány nájemní smlouvy ani smlouvy o zřízení jiných užívacích práv, a zjištění jejich existence může být rovněž problematické. Stejně tak je obtížně zjistitelná problematika nedořešených restitučních vztahů, a v určité fázi řízení rovněž fakt, že nemovitost může být postižena výkonem soudního či správního rozhodnutí nebo exekuce.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny