Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů (dále jen „SJM“) je základním institutem úpravy majetkových poměrů mezi manželi. SJM tvoří (až na výjimky) vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství. SJM je tvořeno jednak majetkem, ale i dluhy.

Výše zmíněné výjimky, tedy to, co do SJM nespadá, tvoří věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů, či byly nabyty darem, děděním nebo odkazem jen jedním z manželů, jako náhrada nemajetkové újmy na svých přirozených právech, právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví či byly nabyty jedním z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Majetkem patřícím do SJM je zásadně všechen majetek, který byl pořízen za prostředky náležející do SJM. Logicky pak, pokud je například nemovitost koupena sice pouze jedním z manželů, ale za prostředky ze SJM, stává se tato nemovitost též součástí SJM.

Nakládání s majetkem patřícím do SJM

Obecně je možné říci, že majetek tvořící SJM užívají a udržují oba manželé společně, a obvyklou správu (např. nákup potravin či jiného spotřebního zboží) může vykonávat každý z manželů samostatně. V případě významnějších transakcí jednají manželé společně, popř. jeden se souhlasem druhého. Pokud však jeden z manželů jedná v těchto významnějších záležitostech bez souhlasu druhého, může se tento dovolat relativní neplatnosti tohoto právního jednání. Odmítá-li však manžel dát svůj souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.

Smluvený režim SJM a režim založený rozhodnutím soudu

Od výše uvedeného se lze smluvně odchýlit. Je-li pro to závažný důvod, je také možné SJM zrušit nebo zúžit rozhodnutím soudu na návrh některého z manželů.

Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by tato souhlasila.

Zánik SJM

Jestliže je SJM zrušeno, zanikne či je zúženo, je třeba vypořádat doposud společný majetek a dluhy.

Dohoda o vypořádání SJM, jehož součástí jsou nemovitosti, musí mít písemnou formu. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti v této části až vkladem do katastru nemovitostí (v ostatních případech je dohoda účinná ke dni, kdy SJM bylo zúženo, zrušeno či zaniklo – bez ohledu na to, zda byla dohoda uzavřena před anebo po tomto zúžení, zrušení či zániku). Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby (např. věřitele). Pokud by se tak stalo, může soud určit, že je vůči této osobě vypořádání neúčinné.

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání, provede jej na návrh kteréhokoli z nich soud.

Nedojde-li do tří let od zrušení, zániku či zúžení SJM k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zrušení, zániku či zúžení podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, uplatní se následující pravidlo:

a)    movité věci, které každý z nich užívá pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník, připadnou tomuto manželovi;

b)    ostatní movité věci a nemovitosti se stanou součástí podílového spoluvlastnictví s tím, že podíly obou spoluvlastníků (bývalých manželů) budou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny