Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.4.3. Daň z příjmů fyzických osob

Pro daň z příjmů fyzických osob je při prodeji bytu rozhodující:

- buď doba, po kterou měl prodávající v bytě bydliště,

- nebo doba vlastnictví bytu.

Osvobozeny od daně jsou podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů příjmy z prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud prodávající měl v bytě bydliště po dobu nejméně dvou let bezprostředně před prodejem.

Od daně jsou osvobozeny také příjmy z prodeje bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než dva roky, pokud použije prostředky získané prodejem bytu na uspokojení své bytové potřeby.

Co je bytovou potřebou, se vykládá podle § 15 zákona o daních z příjmů. Patří sem mj.:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu, který nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru nebo změna stavby,

b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a), za podmínky, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),

c) koupě bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu a jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

e) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, který nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,

f) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až e). Týká se to i opakovaného refinancování úvěrů.

Není rozhodující, jak dlouho prodávající nemovitou věc vlastní. Není také rozhodující trvalé bydliště, zapsané v občanského průkazu, ale skutečný trvalý pobyt. Ten lze prokázat například výpověďmi svědků, doklady o odběru energií, potvrzením pošty apod.

Při prodeji bytu nebo rodinného domu ze společného jmění manželů postačuje, aby podmínky pro osvobození splnil jeden z manželů.

Uvedené podmínky platí pro byt, který nikdy nebyl zařazen do obchodního majetku prodávajícího, nebo byt, který sice byl zařazen v obchodním majetku prodávajícího, ale ode dne vyřazení z obchodního majetku uplynuly více než dva roky.

Nic se na těchto závěrech nezmění, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů.

Osvobozeny od daně ale nejsou příjmy plynoucí z budoucího prodeje nemovité věci v době do dvou let od nabytí vlastnictví nebo do dvou let ode dne vyřazení z obchodního majetku.

Druhou možností, jak splnit podmínky pro osvobození, je vyhovět podmínkám § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, to znamená prodat byt po pěti letech od jeho nabytí.

Za den nabytí považujeme u nemovitých věcí den převodu nebo přechodu vlastnických práv k nemovitým věcem. Při převodu na základě smlouvy se nabývá vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, tj. dnem doručení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Při dědění se dědictví nabývá dnem úmrtí zůstavitele.

Den prodeje se posuzuje obdobně.

U majetku  nabytém zděděním po příbuzném v řadě přímé (rodiče, prarodiče) nebo po manželovi (manželce), se doba ve vlastnictví prodávajícího a doba ve vlastnictví zůstavitele sčítá. To platí i pro postupné dědění v řadě přímé nebo po manželovi (manželce).

Podmínky pro osvobození příjmů od daně se týkají bytu, který nikdy nebyl zařazen do obchodního majetku prodávajícího, nebo bytu, který byl v obchodním majetku prodávajícího, ale ode dne vyřazení z obchodního majetku uplynulo více než pět let. Opět platí, že doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje, pokud v jejím průběhu došlo k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů.

Osvobozeny nejsou příjmy plynoucí z budoucího prodeje bytu v době do pěti let od nabytí vlastnictví nebo do pěti let ode dne vyřazení z obchodního majetku.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny