Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.4.1. Daň z nabytí nemovitých věcí

Prodej bytu ve vlastnictví podléhá od roku 2014 dani z nabytí nemovitých věcí. Výjimkou jsou situace, kdy je převod osvobozen podle § 7 a§ 8 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., v platném znění. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (§ 1) při převodu bytu je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Nabývají-li byt manželé do společného jmění manželů, platí daň společně a nerozdílně, tzn. jeden z nich. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je podle § 10 nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.  Nabývací hodnota nabývá různých podob. Při převodu na základě kupní smlouvy je nabývací hodnotou sjednaná cena nebo tzv. srovnávací daňová hodnota – ta, která z nich je vyšší. Sjednaná cena je vždy v úrovni bez DPH. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % buď směrné hodnoty stanovené správcem daně nebo 75 % určené ceny podle oceňovacích předpisů. Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu nebo určenou cenu. U určené ceny předkládá znalecký posudek a uznatelným výdajem je platba za znalecký posudek. 

Výjimkou je prodej obcí nebo krajem, kdy základem daně je vždy cena sjednaná.

Sazba daně je 4 % ze základu daně.

Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu podle místa nemovité věci, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Pokud například je na doručeném vyrozumění katastrálního úřadu údaj, že vklad byl proveden 18. 10., přiznání se podává do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí daňového přiznání je kupní nebo jiná smlouva a případně znalecký posudek o ceně určené.

Daň z nabytí nemovitých věcí se stává součástí ocenění nabývané nemovité věci.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny