Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.1.6. Odpočet úroků z úvěru od základu daně

V případě, že kupující – fyzická osoba financuje pořízení bytu formou úvěru ze stavebního spoření (vč. překlenovacího úvěru k úvěru ze stavebního spoření) nebo z hypotečního úvěru (včetně úvěrů souvisejících – předúvěr, meziúvěr apod.), má možnost si při splnění zákonných podmínek (§ 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů) odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob částku úroků z tohoto úvěru.

Od základu daně se odečítá úhrnná částka za zdaňovací období uvedená v potvrzení stavební spořitelny nebo banky. Odpočet nelze uplatnit, pokud se jedná o jednotku vzniklou podle občanského zákoníku po 1. 1. 2014, která obsahuje i nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Bytovou potřebou není pouze výstavba a koupě nedokončené nebo dokončené stavby bytového domu a bytu, ale také splacení „starého“ úvěru nebo zápůjčky použitých na financování těchto bytových potřeb.

Úroky lze odečíst od základu daně pouze v roce, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. V roce nabytí bytové potřeby stačí splnit podmínku vlastnictví k 31.12.

V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní celý odpočet jedna z nich anebo každá z těchto osob rovným dílem. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Použije-li se ale byt nebo jeho část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši. Vhodným kritériem je poměr podlahové plochy využívané k bydlení a k jiným účelům.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny