Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.3.2. Nájem

Nájemní smlouvou přenechává vlastník věc, v tomto případě byt, popřípadě jeho část, do užívání jiné osobě, a to na sjednanou dobu. Vlastníkem bytu je obec. Bez souhlasu obce nelze byt podnajmout. Pokud tedy – se souhlasem obce – dává byt do užívání jiné osobě, jedná se o podnájemní smlouvu. Smlouva musí mít písemnou podobu. Smlouvou se sjednává výše nájemného a jeho splatnost. Vedle toho jsou obvykle hrazeny platby za dodávky energií a služby spojené s nájmem (úklid, odvoz odpadu apod.).

Je vhodné, aby o stavu, v jakém je byt předáván na začátku nájmu a zpětně přebírán po skončení nájmu, byl mezi smluvními stranami sepsán zápis.

Přijaté nájemné – v Kč, v cizí měně nebo i v nepeněžní podobě – podléhá zdanění. U fyzických osob vstupuje nájemné za byt do dílčího základu daně podle § 9 zákona o daních z příjmů – Příjmy z nájmu. Pronajímatel je povinen vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časové posloupnosti a evidenci o pohledávkách a dluzích.

Základ daně se spočítá jako rozdíl příjmů v podobě přijatého nájemného a výdajů k němu. Přitom pronajímatel může uplatnit výdaje:

-          buď v prokázané výši – na udržování, opravy, nakoupené služby a další

-          nebo „paušálem“ ve výši 30 % z příjmů s omezením absolutní částkou ve výši 300 000 Kč.

Pronajímatel nemá právo uplatnit jako výdaje na zajištění příjmů z nájmu bytu odpisy podle zákona o daních z příjmů, protože ty může uplatňovat pouze vlastník.

V případě, že dojde k technickému zhodnocení (stavebním úpravám) bytové jednotky, může technické zhodnocení se souhlasem vlastníka odpisovat nájemce. Podrobněji viz část 1.2.3.2.

Pokud byt pronajímají manželé, zdaňuje se zisk z nájmu (popřípadě eviduje ztráta) za zdaňovací období vždy jen u jednoho z nich. V dalších kalendářních letech si to mohou manželé vyměnit.

Z hlediska daně z přidané hodnoty se u nájemného za byty obvykle daň neuplatňuje. Podle § 56a zákona o DPH se jedná o osvobozené plnění. Výjimkou, kdy by nájem bytu podléhal 21 % sazbě daně, by byl například nájem pro zaměstnavatele, který byt najal pro potřebu svých zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

Podle stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství se do nájemného nezahrnuje příjem v podobě záloh na elektřinu, vodu, plyn apod., pokud budou tyto služby podnájemci vyúčtovány poté, co vlastník obdrží vyúčtování od dodavatele služeb a energií.

V případě, že se služby spojené s nájmem hradí „paušálně“ a smluvní strany si nedohodly vyúčtování těchto plateb, jedná se na straně pronajímatele při přijetí zálohy o zdanitelný příjem a při placení dodavateli služeb a energií o daňový výdaj.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny