Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

2.2.2. Garážová stání jako samostatné jednotky

Pořizuje-li se garážové stání jako samostatná jednotka evidovaná v katastru nemovitostí, jedná se, stejně jako u samostatné garáže, o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a samotné pořízení nemá dopad na základ daní z příjmů.

U převodu jednotky uplatňuje plátce daně základní sazbu daně z přidané hodnoty.

Při nabytí garáže děděním se jednotka nabývá dnem úmrtí zůstavitele. Po skončení řízení o pozůstalosti se provede zápis změny vlastnictví do katastru nemovitostí.

Vstupní cenou pro účely případného odpisování při nájmu nebo při následném prodeji je podle § 29 a§ 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů:

a)      buď původní cena, ze které odpisoval zůstavitel,

b)      nebo cena určená v řízení o pozůstalosti, pokud zůstavitel garážové stání neodpisoval.

Výdaje spojené s řízením o pozůstalosti (např. odměna notáře) nejsou považovány za daňově uznatelné výdaje, které snižují základ daně.

Při nabytí darem je dnem nabytí vlastnictví den doručení návrhu na změnu vlastnictví katastrálnímu úřadu. Vstupní cena garážového stání jako jednotky (§ 29 zákona o daních z příjmů) pro účely odpisování při nájmu nebo pro účely prodeje je cena určená, tedy cena podle znaleckého posudku.

Garážové stání jako samostatný nebytový prostor podléhá dani ze staveb a jednotek a je potřeba ho přiznat v přiznání podávaném v kalendářním roce, který následuje po roce nabytí garáže.

Při následném prodeji se postupuje obdobně jako u prodeje samostatné garáže (viz část 2.2.1.).

V  případě, kdy vlastník daruje jednotku jiné osobě, nevzniká mu příjem, podléhající dani z příjmů.

Při úmrtí vlastníka musí správce pozůstalosti jménem zůstavitele vypořádat případné daňové povinnosti, a to až do doby ukončení řízení o pozůstalosti – například zdanit příjmy z nájmu garáže a po skončení řízení případné pohledávky z nájmu.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc. 

Další témata daňové poradny