Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Členství v družstvu (vznik, práva a povinnosti členů, zánik)

Členství v družstvu vzniká jen za splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami (zejména po splnění vkladové povinnosti), a to čtyřmi způsoby:

a)    při založení družstva (ke dni vzniku družstva),

b)    rozhodnutím příslušného orgánu družstva (ke dni tohoto rozhodnutí, popř. k pozdějšímu dni zde uvedenému),

c)     převodem družstevního podílu, a

d)    přechodem družstevního podílu.

Stanovy bytového družstva mohou stanovit, že podmínkou pro vznik členství je také splnění další vkladové povinnosti či její převzetí, nebo například, že členem bytového družstva nesmí být právnická osoba. Přihláška k přijetí i rozhodnutí o přijetí musí mít vždy písemnou formu. O přijetí rozhoduje zpravidla představenstvo, ledaže stanovy zvolí jiný orgán (zpravidla členskou schůzi).

Je třeba upozornit na skutečnost, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Zároveň však v ustanovení společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká jen tehdy, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.

Družstvo je povinno vést seznam členů družstva, do kterého mají členové právo nahlížet či si pořídit jeho opis.

Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů se řídí zákonem a stanovami.

Členové bytového družstva mají právo zejména

a)    volit a být voleni do orgánů družstva,

b)    účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c)     podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

d)    domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi jeho orgánu,

e)    na uzavření smlouvy o nájmu bytu a

f)     na práva z nájemní smlouvy plynoucí.

Výše uvedený výčet práv je pouze demonstrativním, další práva mohou přiznat stanovy.

Co se týče práva domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu (písm. d)), mluvíme o tzv. členské žalobě. Před uplatněním této žaloby má člen povinnost nejdříve o svém záměru informovat kontrolní komisi, pokud žaloba směřuje proti členu představenstva, nebo představenstvo, pokud žaloba směřuje proti jinému orgánu družstva. Pokud tento informovaný orgán nepodnikne bez zbytečného odkladu příslušné kroky, může se náhrady domáhat tento člen sám.

Členové jsou povinni

a)    dodržovat stanovy,

b)    dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,

c)     dodržovat povinnosti pro ně vyplývající z nájemní smlouvy a

d)    přispět na úhradu ztráty družstva, pokud tak určí stanovy.

Zánik členství

Členství v družstvu zaniká následujícími způsoby:

a)        dohodou,

b)       vystoupením,

c)       vyloučením,

d)       převodem družstevního podílu,

e)       přechodem družstevního podílu,

f)        smrtí fyzické osoby,

g)       zánikem právnické osoby,

h)       prohlášením konkurzu na majetek člena,

i)        zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

j)       doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

k)       zánikem pracovního poměru (pokud se jedná o podmínku trvání členství),

l)        zánikem družstva bez právního nástupce.

Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. Pro případ vystoupení člena z družstva je možno ve stanovách stanovit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než 6 měsíců.

V případě zániku členství vyloučením se jedná o jednostranný projev vůle družstva. Zákonné důvody pro vyloučení jsou následující:

a)    člen závažným způsobem nebo opakovaně porušuje členské povinnosti,

b)    člen přestal splňovat podmínky pro trvání členství a

c)     jiné důležité důvody určené ve stanovách.

Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený ve stanovách. Ve výstraze je třeba uvést důvod jejího udělení, upozornit člena na možnost vyloučení a vyzvat jej, aby s porušováním členských povinností přestal a případné následky odstranil; k tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený ve stanovách. Rozhodnutí orgánu bytového družstva o vyloučení člena je nutno vypracovat písemně a doručit jej vyloučenému členu doporučeně do vlastních rukou. Nesouhlasí-li tento člen s vyloučením, má právo do 30 dnů od doručení podat proti rozhodnutí o vyloučení odůvodněné námitky k členské schůzi, jejíž rozhodnutí o námitkách je následně přezkoumatelné soudem. Právo na soudní přezkum zaniká po 3 měsících od doručení rozhodnutí členské schůze vylučovanému členu.

Při zániku členství, pokud podíl nepřechází na jiného nabyvatele, získává bývalý člen právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu může být určena ve stanovách, nikdy však nesmí být nižší než rozsah splněné vkladové povinnosti člena. Pokud stanovy neurčují nic jiného, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu. Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců od vyklizení v případě členů - nájemců družstevních bytů a u ostatních členů od zjištění výše vypořádacího podílu.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny