Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Družstvo a členství v něm

Obecně družstvem rozumíme společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Bytové družstvo pak může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Mimo tuto hlavní činnost může také spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů, přičemž tato činnost musí mít ve vztahu k hlavní činnosti bytového družstva pouze doplňkový charakter.

Družstvem tedy rozumíme právnickou osobu, která za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem, přičemž členové za závazky družstva neručí.

Každé družstvo musí mít povinně alespoň tři členy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Tato podmínka se však nevztahuje na již existující družstva, jejichž členy jsou pouze dvě právnické osoby (u právnických osob tento nižší počet členů doposud umožňovala současná úprava).

Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem rozumíme byt nebo nebytový prostor, který

a)    se nachází v budově, která je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, nebo

b)    je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva,

a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny