Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Právnická osoba jako smluvní strana

Kupní smlouvu o převodu nemovitosti může uzavřít pouze ten, kdo je podle právních předpisů svéprávný. Právní jednání právnické osoby ve všech věcech činí ti, kdo mají právo ji zastupovat, obecně se jedná o statutární orgány, případně prokuristu.

Právnickou osobu ovšem mohou zastupovat i zaměstnanci či členové, pokud se jedná o zastupování v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci. Právnická osoba nabývá právní osobnost spolu se svým vznikem (u fyzické osoby právní osobnost vzniká narozením), nemá však svéprávnost – z toho důvodu ji zastupuje svéprávná fyzická osoba – svéprávnost je obecně podmínkou vzniku členství v orgánu právnické osoby. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě údaj o své funkci nebo pracovním zařazení. Kdo je statutárním orgánem jednotlivých společností, určují korporátní předpisy, a v případě, že se jedná o společnost, která je zapsána do obchodního rejstříku, jsou statutární orgány jednotlivých konkrétních společností zapsány v této evidenci. Statutárním orgánem osobní společnosti (tj. veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) je každý její společník. Společnost s ručením omezeným zastupuje jeden nebo více jednatelů. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. Pokud smlouvu o koupi uzavírá družstvo, jedná jeho jménem také představenstvo, které je statutárním orgánem družstva, nebo v případě malých družstev předseda.

Pokud je účastníkem smlouvy právnická osoba, musí být v kupní smlouvě označena svým názvem, sídlem, identifikačním číslem a osobou, která je oprávněna ji zastupovat. Právnická osoba musí na příslušný katastrální úřad se samotnou smlouvou doložit výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, který je předkládán v originále nebo v úředně ověřené kopii.

V neposlední řadě je také nutné důrazně podtrhnout zákonný předpoklad, aby projevy vůle smlouvu uzavřít byly v kupní smlouvě o převodu nemovitosti na jedné listině, což znamená, že všechny listy papíru vytvářející smlouvu musejí být pevně spojeny tak, aby nemohl být některý list zaměněn za jiný.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny