Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Smlouva o výstavbě domu s jednotkami

Smlouvu o výstavbě domu s jednotkami uzavírají strany za účelem podílení se na společné výstavbě, dokončení nebo přestavbách domu za účelem zřízení nebo změny jednotek. Jednotkou se přitom rozumí byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Vystavěním domu se potom smluvní strany smlouvy o výstavbě stávají vlastníky jednotlivých jednotek.

Smlouva o výstavbě domu s jednotkami musí být uzavřena písemně, a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, především zde musí být obsaženy údaje o pozemku, na kterém se v budoucnu bude jednotka nacházet, a rovněž údaje o samotných jednotkách, jejich označení (alespoň číslem), umístění v domě, a účel, pro který mají výt užívány, dále vymezení a popis a velikost společných částí domu, případně stanovení, které společné části domu mohou užívat jen někteří vlastníci jednotek. Dále musí smlouva obsahovat i informace o dalších věcných nebo jiných právech a závadách, které na vlastníka jednotek po nabytí jednotky přejdou.

Součástí smlouvy by měly být i půdorysy a schémata domu, ze kterých bude vyplývat poloha jednotlivých bytů a jejich podlahové plochy.

Vedle výše uvedeného musí být ve smlouvě o výstavbě domu s jednotkami rovněž určen způsob, kterým budou vlastníci hradit náklady na výstavbu, případně jak budou oceňovány práce, které budou vlastníci provádět svépomocí.

Jestliže má výstavbou vzniknout dům s alespoň pěti jednotkami, musí smlouva o výstavbě obsahovat i stanovy nově vznikajícího společenství vlastníků (pokud toto již nebylo založeno dříve). V případě menšího počtu jednotek v domě smlouva stanoví alespoň základní pravidla pro správu domu, užívání společných částí domu a příspěvky, které budou vlastníci jednotek povinni platit na náklady se správou domu a pozemku spojené.

Smlouvu je nutno uzavřít i tehdy, pokud již dům existuje, jsou v něm prohlášením vlastníka, které je vložené do katastru nemovitostí, vymezené jednotlivé byty, nebytové prostory a společné části domu a současně v domě mají vzniknout nové jednotky formou nástavby, přestavby nebo jiné stavební úpravy. Díky těmto úpravám však pro použití smlouvy musí vzniknout nová jednotka v domě nebo se změnit velikost nějaké stávající jednotky.

Smlouvu o výstavbě domu s jednotkami uzavírají všechny osoby, které se budou podílet na výstavbě domu a které se poté stanou vlastníky jednotlivých bytů a nebytových prostor v domě po jeho dokončení a zápisu do katastru nemovitostí. Všechny tyto osoby budou též stavebníky domu ve smyslu stavebního zákona. To znamená, že budou všichni podávat žádost o stavební povolení, případné žádosti o změny a žádost o kolaudaci domu po jeho dokončení. Smlouva o výstavbě domu s jednotkami neupravuje primárně vztah mezi objednatelem výstavby domu (budoucím vlastníkem) a stavební společností, ale upravuje vztahy mezi osobami, které chtějí společně nechat vystavět dům a které v něm poté budou vlastnit jednotlivé byty či nebytové prostory a společně budou spoluvlastnit společné části domu. 

Smlouva o výstavbě musí být, dle zákona, přílohou žádosti o vydání stavebního povolení. Je třeba upozornit, že stavební úřady se nevyznačují velkou znalostí zákona, a nemusí tedy smlouvu pro vydání stavebního povolení vyžadovat. Dojde tak k vydání stavebního povolení a kolaudaci stavby, případně nové jednotky i bez předložení smlouvy. Pak se však můžete dostat do problémů při zápisu domu a nových jednotek do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu, protože ten smlouvu striktně vyžaduje, pokud je dle zákona zapotřebí. Pokud ji vlastník nepředloží, pak úřad návrh na vklad domu nebo nových jednotek zamítne.

Proto důrazně podtrhujeme nutnost, v případě záměru uzavřít popsanou smlouvu, zjistit si zákonné požadavky a nespoléhat se jen na rozhodnutí úřadu. Lze jen doporučit radu advokáta, který se nejen pohybuje v zákonných mezích, ale také je obeznámen s aplikační praxí. Tímto krokem tak předejdete mnoha neočekávaným problémům.

Závěr

Pečlivě vypracovaná smlouva, ve které jsou detailně ošetřena práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, je jedním z klíčových prvků v procesu výstavby domu. Z důvodu právní jistoty účastníků by měla jasně formulovat práva a povinnosti smluvních stran. To má svůj význam i v případném soudním sporu.

Vloženo/aktualizováno dne: 28. 12. 2017

Autor: AK Richarda Gürlicha

Další témata právní poradny