Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Katastr nemovitostí

V rámci této části výkladu bude v centru pozornosti katastr nemovitostí a všechny otázky s tím spojené.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje souhrn všech údajů o zapisovaných nemovitostech v České republice. Součástí katastru nemovitostí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky umožňujícími dálkový přístup.

Jedná se tak o veřejnou evidenci, přičemž každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty. Některé údaje evidované v katastru nemovitostí jsou přístupné na internetových stránkách katastru.

Pro výklad této problematiky je třeba definovat předmět evidence katastru.

Dle katastrálních předpisů se v katastru nemovitostí evidují:

a)   pozemky v podobě parcel,

b)  budovy, které nejsou součástí pozemku nebo práva a

c)   kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

d)  kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje, přičemž jsou hlavní stavbou na pozemku,

e)   jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,

f)   jednotky vymezené podle občanského zákoníku,

g)  právo stavby a

h)  nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

V katastru nemovitostí se však neevidují drobné stavby. Těmi rozumíme stavby s maximálně jedním nadzemním podlažím, pokud zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m a zároveň jde o stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Za drobnou stavbu se ale nepovažuje např. garáž.

V případech převodů nemovitostí, které se zapisují do katastru nemovitostí, je třeba nemovitost dostatečně určitě specifikovat v listinách, které jsou následně podkladem pro zápis do katastru nemovitostí.

Jednotlivé nemovitosti musí být označeny následovně:

a) pozemek – parcelní číslo a označení katastrálního území (popř. údaj, že se jedná o stavební parcelu v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách),

b) budova, která není součástí pozemku ani práva stavby – označení pozemku, na němž je budova postavena, číslo popisné nebo evidenční (pokud se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pak způsob jejího využití) a v případě, že je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena, též příslušnost budovy k části obce,

c) jednotka - označení budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označení pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslo jednotky a její pojmenování (v případě rozestavěné jednotky je nutné uvést též, že se jedná o rozestavěnou jednotku),

d) právo stavby – označení pozemku, ke kterému je toto právo zřízeno.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny