Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Povaha práva stavby

Pro stavebníka právo stavby může představovat přijatelnou možnost financování bydlení, pro vlastníka pozemku pak stabilní příjem do doby, než bude pozemek stavebníkovi prodán, nebo způsob zhodnocení majetku. Proto je příslušnou smlouvu, kterou se právo stavby zřizuje, třeba detailně ošetřit, aby její podmínky přesně reflektovaly úmysl stran. 

Vlastník pozemku by měl mít na paměti, že právo stavby lze převést (s respektem k předkupnímu právu) i zatížit (např. zástavním právem). Lze doporučit, aby si vlastník proto v příslušné smlouvě vyhradil právo souhlasu k zatížení, taková výhrada se zapisuje do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Vlastník si rovněž může vyhradit schválení určitých právních jednání stavebníka nebo např. dobu, do kdy má být stavba postavena, či povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu.

Stavebník by naopak měl vzít v potaz, že je-li sjednána úplata za právo stavby, nelze její výši vázat na nejisté budoucí události, pokud touto událostí není inflace. Užitečné je vědět, že právo stavby nelze omezovat rozvazovací podmínkou („do té doby, než …“), a rovněž, že právo stavby přechází na dědice.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny